Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Przechodnia 4
mail wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
phone (86) 275-23-54
fax (86) 275-36-49

Powiatowy Lekarz Weterynarii i Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 14.00

NPnWtŚrCzPtSb
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dzisiaj jest: Środa, 10 Sierpnia 2022Godziny Urzędowania:

Poniedziałek - Piątek od 07:30 do 15:30Inspektor Ochrony Danych:
Ewa Deptuła-Michalak
kontakt: drogą elektroniczną
na adres e-mail:
wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.plBIP


BIP


Strona odwiedzana: 201723 razy


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju cielt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji miesa przeznaczonego na użytek własnyNabór na stanowisko referent /praca na zastępstwo

Autor: rgosk Dodano: 2019-05-14 12:54:11

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent /praca na zastępstwo

w Zespole ds. administracyjno - finansowychMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

WYSOKIE MAZOWIECKIE

ADRES URZĘDU:

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
UL. PRZECHODNIA 4 
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 
Praca w biurze przy komputerze, budynek dwupiętrowy, brak windy 
Praca w zespole

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie sekretariatu
 • Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej, wysyłanie korespondencji i przesyłek
 • Prowadzenie obsługi telefonicznej, poczty elektronicznej, obsługa faksu, kserokopiarki
 • Komputerowe przepisywanie pism
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Wystawianie rachunków dla podmiotów nadzorowanych
 • Ewidencja, wydawanie, sporządzanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych
 • Przyjmowanie skarg i wniosków
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: co najmniej 3 miesiące Znajomość obsługi komputera (Pakietu MS Office) Znajomość obsługi urządzeń biurowych Minimum 3 miesiące pracy administracyjno biurowej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie Ekonomiczne lub na kierunku administracja
 • staż pracy: co najmniej 3 miesiące Znajomość podstaw funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej Znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, Staż pracy w administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem 
  ul. Przechodnia 4 
  18-200 Wysokie Mazowieckie

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą w : ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa b) osoby i podmioty współpracujące z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie niezbędnym do realizacji przydzielonych im zadań (m. in. podmioty realizujące szkolenia dla pracowników; jednostki medycyny pracy w zakresie badań lekarskich pracowników) c) odbiorcy danych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na podstawie zawartej z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym date upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 2752354

WZORY OŚWIADCZEŃ:

[<< Powrót]