Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Przechodnia 4
mail wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
phone (86) 275-23-54
fax (86) 275-36-49

Powiatowy Lekarz Weterynarii i Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 14.00

NPnWtŚrCzPtSb
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dzisiaj jest: Wtorek, 09 Sierpnia 2022Godziny Urzędowania:

Poniedziałek - Piątek od 07:30 do 15:30Inspektor Ochrony Danych:
Ewa Deptuła-Michalak
kontakt: drogą elektroniczną
na adres e-mail:
wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.plBIP


BIP


Strona odwiedzana: 201710 razy


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju cielt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji miesa przeznaczonego na użytek własnyNabór na wolne stanowisko referent do spraw: w Zespole ds. administracyjno - finansowych

Autor: rgosk Dodano: 2019-10-09 07:45:19

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent (na zastępstwo)
do spraw: w Zespole ds. administracyjno - finansowych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
WYSOKIE MAZOWIECKIE

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
UL. PRZECHODNIA 4
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
UL. PRZECHODNIA 4
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

WARUNKI PRACY


Praca administracyjno biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Praca w biurze przy komputerze, budynek dwupiętrowy, brak windy
Praca w zespole


ZAKRES ZADAŃ

 

 • Prowadzenie sekretariatu
 • Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej, wysyłanie korespondencji i przesyłek
 • Prowadzenie obsługi telefonicznej, poczty elektronicznej, obsługa faksu, kserokopiarki
 • Komputerowe przepisywanie pism
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Wystawianie rachunków dla podmiotów nadzorowanych
 • Ewidencja, wydawanie, sporządzanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych
 • Przyjmowanie skarg i wniosków
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie staż pracy: co najmniej 6 miesiący w administracji państwowej lub samorządowej, Znajomość obsługi komputera (Pakietu MS Office) Znajomość obsługi urządzeń biurowych Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE


Wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie Ekonomiczne lub na kierunku administracja staż pracy: co najmniej 6 miesiący w administracji państwowej lub samorządowej Znajomość podstaw funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej Znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, Staż pracy w administracji


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Dokumenty należy złożyć do: 23.10.2019
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Przechodnia 4
18-200 Wysokie Mazowieckie


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą w : ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Kontakt do inspektora ochrony danych: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa b) osoby i podmioty współpracujące z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie niezbędnym do realizacji przydzielonych im zadań (m. in. podmioty realizujące szkolenia dla pracowników; jednostki medycyny pracy w zakresie badań lekarskich pracowników) c) odbiorcy danych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na podstawie zawartej z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 2752354

WZORY OŚWIADCZEŃ:


Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

[<< Powrót]