Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Przechodnia 4
mail wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
phone (86) 275-23-54
fax (86) 275-36-49

Powiatowy Lekarz Weterynarii i Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 14.00

NPnWtŚrCzPtSb
00 00 00 00 00 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dzisiaj jest: Niedziela, 24 Września 2023Godziny Urzędowania:

Poniedziałek - Piątek od 07:30 do 15:30Inspektor Ochrony Danych:
Ewa Deptuła-Michalak
kontakt: drogą elektroniczną
na adres e-mail:
wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.plBIP


BIP


Strona odwiedzana: 250985 razy


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju cielt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji miesa przeznaczonego na użytek własnyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel. 86 275 23 54

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie

3) dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b) wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zawartej z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla byłych pracowników
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem, z siedzibą w: ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel. 86 275 23 54

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z zakończonym stosunkiem pracy, na podstawie przepisów prawa pracy, księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f (dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych, zapewnienie właściwej jakości zarządzania pracownikami) oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

b) osoby i podmioty współpracujące z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie niezbędnym do realizacji przydzielonych im zadań

c) odbiorcy danych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na podstawie zawartej z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania/p>

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych było warunkiem zawarcia i realizacji umowy o pracę. Dane zostały przekazane przy zawieranej umowie o pracę oraz pozyskane przez pracodawcę
w trakcie trwania stosunku pracy.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel. 86 275 23 54

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie

3) monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych

5) zapisy z monitoringu będą przechowywane do 19 dni, po czym nagrania będą zastępowane danymi aktualnymi, chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) przetwarzanie danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia

9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem