Działalność produkcja mleka surowego

Minimalne wymagania jakie muszą być spełnione, aby otrzymać zaświadczenie o spełnieniu warunków sanitarno – weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka surowego. Czytaj więcej

HPAI grypa ptaków

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI*), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Czytaj więcej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);
2) zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
3) niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat Wysokie Mazowieckie;
2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem;
3) Zastępcy Powiatowego Lekarza –należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem;
4) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem ;
5) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11 Regulaminu;
6) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza.

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.
5. Siedziba Inspektoratu mieści się w 18-200 Wysokiem Mazowieckiem ul. Przechodnia 4

Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują koordynatorzy.
2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, koordynatorem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§ 6

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;
2) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
3) Zespół do spraw finansowo-księgowych;
4) Zespól do spraw administracyjnych;
5) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

4. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlegają:

1) Terenowe Punkty Wykrywania Włośni;
2) Samodzielne stanowisko d.s. odkażania.

§ 7

1. Koordynatorzy odpowiadają za:

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
2) porządek i dyscyplinę pracy;
3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2. Koordynatorzy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą;
2) koordynatora zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;
4) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym .

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą;
2) koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 14 ust. 2 ;
2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego
Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§ 10

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
1) Pomoc Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt, w tym między innymi:
a) przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,
b) prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej.
2) Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się działalnością;
3) Kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania:
a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych ;
b) nadzoru nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt ;
c) badania zwierząt w obrocie wraz z nadzorem nad ich transportem i wystawianiem świadectw zdrowia ;
d) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego .
4) Opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ;
5) Nadzór nad handlem, importem i eksportem zwierząt ;
6) Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
7) Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w środkach żywienia zwierząt ;
8) Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego ;
9) Nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt prowadzoną przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ;
10) Współpraca z koordynatorem zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt przy wykonywaniu zadań ;
11) Szkolenie pracowników Powiatowego Inspektoratu i lekarzy wyznaczonych sprawujących nadzór nad obrotem zwierząt i prowadzących monitoring chorób zakaźnych ;
12) Nadzorowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny weterynaryjnej ;
13) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt ;
14) Organizacja pracy oraz szkolenie pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz lekarzy wyznaczonych, sprawujących nadzór nad ochroną zwierząt ;
15) Nadzór nad znakowaniem ,identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz dobrostanem zwierząt ;
16) Wykonywanie bezpośredniego nadzoru i kontroli realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się wylęgiem drobiu i narybku, gospodarstwa akwakultury, fermami drobiu , jaj konsumpcyjnych oraz wylęgowych ;
17) Sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu ;
18) Sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu ;
19) Wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego;
20) Przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania
egzekucyjnego z wykonywania wyżej wymienionych zadań ;
21) Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości
wynikającej z obowiązujących przepisów .

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Stanowisko ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ;
2) Stanowisko ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ;
3) Stanowisko ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ;
4) Stanowisko. ds. higieny materiału biologicznego i ochrony zwierząt ;
5) Stanowisko ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów
wzajemnej zgodności .

Zadania zespołu koordynuje starszy inspektor weterynaryjny .

§ 12

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej w tym w szczególności nad:
a) spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,
b) spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,
c) warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowanie, wdrożenie i realizacja systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),
d) sposobem znakowania i pakowania tych produktów,
e) wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów,
f) wymaganiami dotyczącymi środków transportu,
g) sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposób postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia przez ludzi,
h) sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru tych produktów,
2) Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów ;
3) Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
a) badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c) monitoringowych badań laboratoryjnych, w tym również na pozostałości chemiczne i biologiczne oraz skażenia radiologiczne ;
4) Współpraca z koordynatorem zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych przy wykonywaniu zadań ;
5) Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego, w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego ;
6) Nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze ;
7) Organizacja i koordynacja nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi ;
8) Organizacja i koordynacja nadzoru nad stosowaniem środków żywienia zwierząt,
9) Szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu sprawujących nadzór nad środkami żywienia zwierząt ;
10) Prowadzeniem rejestru nadzorowanych podmiotów ;
11) Pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w środkach żywienia zwierząt, oraz w środkach spożywczych pochodzenia z zwierzęcego;
12) Nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych ;
13) Przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania
egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań ;
14) Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości
wynikającej z przepisów .

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego ;
2) Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
3) Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
4) Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
5) Stanowisko ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych .

Zadania zespołu koordynuje starszy inspektor weterynaryjny.

§ 13

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

1) Opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia,
środków budżetowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ;
2) Kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych ;
3) Terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań ;
4) Kontrola i analiza realizacji dochodów SP, wydatków budżetowych ;
5) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
6) Prowadzenie likwidatury i kasy ;
7) Sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych ;
8) Prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych ;
9) Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
10) Sporządzanie listy płac, zaliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych,
macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji
w tym zakresie ;
11) Potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników
oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji ;
12) opracowywanie analiz ekonomicznych ;
13) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i naliczanie
odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych ;
14) Podczas nieobecności głównego księgowego jego obowiązki wykonuje z-ca
głównego księgowego ;
15) Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje głównego księgowego .

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki ;
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ;
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym ;
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych .

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Główny księgowy ;
2) Z-ca głównego księgowego ;
3) Stanowisko ds. finansów i księgowości .

Zadania zespołu koordynuje główny księgowy .

§ 14

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1) Nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii ;
2) Wdrażanie i administracja systemów informatycznych oraz pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji
3) Projektowanie, modernizacja i aktualizacja strony internetowej PIW i Biuletynu
Informacji Publicznej ;
4) Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych i danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami i procedurami ;
5) Zapewnienie obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwizacji dokumentów całego Inspektoratu ;
6) Prowadzenie korespondencji ;
7) Pisanie oraz redagowanie pism ;
8) Protokołowanie narad oraz sporządzanie protokołów z tych narad ;
9) Obsługa interesantów ;
10) Prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji
służbowych i upoważnień ;
11) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy ;
12) Przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia ;
13) Obsługa decyzji personalnych ;
14) Prowadzenie spraw socjalnych ;
15) Prowadzenie rejestru umów zleceń ugód i porozumień ;
16) Prowadzenie archiwum zakładowego ;
17) Prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych;
18) Zaopatrywanie PIW-et we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały,
druki itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz czuwanie nad
prawidłową eksploatacja nieruchomości, instalacji, aparatury ;
19) Prowadzenie magazynu gospodarczego i ewidencji majątku ;
20) Organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw, i remontów
instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków
rzeczowych ;
21) Realizacja zamówień publicznych ;
22) Nadzór nad BHP, P.poż, ochrona mienia ;
23) Rozliczanie czasu pracy kierowcy ;
24) Utrzymywanie pomieszczeń zakładu i otoczenia w należytej czystości i
porządku ;
25) Utrzymywanie na bieżąco właściwej sprawności pojazdów samochodowych ;
26) Przestrzeganie terminów okresowych przeglądów technicznych pojazdów
w użytkowaniu ;
27) Bieżące i rzetelne rozliczanie się z kart drogowych, zaliczek pieniężnych,
paliwa, olejów, części zamiennych i innych .

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Stanowisko ds. obsługi informatycznej ;
2) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu ;
3) Stanowisko ds. osobowych ;
4) Stanowisko ds. zamówień publicznych ;
5) Stanowisko ds. utrzymania porządku w urzędzie ;
6) Konserwator .

§ 15

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1) Wykonywanie obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu , w tym świadczenie
doradztwa prawnego oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii ;
2) Reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi;
3) Opiniowanie i parafowanie umów, a także aktów normatywnych Powiatowego Lekarza Weterynarii, pism, i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem, opiniowanie i parafowanie projektów decyzji administracyjnych ;
4) Wykonywanie innych czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii .

§ 16

1. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni (Terenowych Punktów
Wykrywania Włośni ) należy:

1) Prowadzenie badań mięsa na obecność włośni ;
2) Prowadzenie związanej z badaniami dokumentacji systemowej .

2. Terenowe Punkty Wykrywania Włośni, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, a pod względem wykonywania zadań Powiatowemu Lekarzowi .

§ 17

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. odkażania należy:

1) Przeprowadzanie odkażania w miejscach gdzie jest to konieczne ze względu na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ;
2) Obsługa samochodu, pomp i innego sprzętu ;
3) Sporządzanie wynikającej z powyższych zadań dokumentacji .

§ 18

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

Przydatne linki

giw logo
ARiMr
krajowa izba lekarsko wet
mrrw
logo iw bialystok
polnocnowschodnia izba wet